Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Własności regulacyjne

Marzec 9th, 2011

Charakterystyki statyczne. Przez dowolny element obwodu automatycznej regulacji przebiega sygnał regulacyjny, „wchodząc” do niego i „wychodząc”. Sygnałem lub wielkością wejściową, np. dla elementu wykonawczego z rys. 3 (zaworu), jest przesunięcie grzybka zaworu.  Dla rozważań nad zjawiskami zachodzącymi w procesie regulacji posłużyć się można symbolem elementu jak na rys. 6. Na rysunku tym, przedstawiającym w postaci bloczka dowolny element układu automatyki, Xx (więcej…)

Niedokładność wskazania przyrządu pomiarowego i jego klasa niedokładności

Luty 26th, 2011

Niedokładność wskazania przyrządu pomiarowego jest to graniczna wartość błędów wskazań przyrządu przy jego właściwym stosowaniu. Przez niewłaściwe stosowanie przyrządu można popełnić błędy większe, które w takim przypadku nie są spowodowane niedokładnością wskazania przyrządu. Klasą niedokładności przyrządu określa graniczny błąd wskazania, odniesiony do pełnego zakresu pomiarowego przyrządu. (więcej…)

Klasyfikacja błędów według sposobu ich obliczania

Luty 21st, 2011

Wartość mierzona Wm wykazana przez przyrząd mierniczy różni się od wartości poprawnej (rzeczywistej) Wp nawet przy użyciu najbardziej starannie wykonanego układu pomiarowego. Pomiar jest więc zawsze obarczony pewnym błędem. Wartość tego błędu można wyrazić liczbowo jako błąd bezwzględny A lub błąd względny 5. Błąd bezwzględny jest różnicą pomiędzy wartością mierzoną Ww i wartością poprawną Wp. Błąd (więcej…)

Elementy obwodu automatycznej regulacji

Luty 21st, 2011

W dowolnym układzie automatycznej regulacji można wyróżnić następujące człony: człon pomiarowy a, składający się zwykle z czujnika i urządzenia przetwarzającego sygnał wyjściowy na formę dogodną dla potrzeb regulacji, np. przesunięcie mechaniczne lub obrót, prąd elektryczny, ciśnienie lub siłę. Zadaniem tego elementu jest porównanie wartości rzeczywistej wielkości regulowanej z jej wartością zadaną i przekazanie sygnału różnicy do następnego członu w obwodzie, którym (więcej…)