Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Klasyfikacja błędów według sposobu ich obliczania

Luty 21st, 2011

Wartość mierzona Wm wykazana przez przyrząd mierniczy różni się od wartości poprawnej (rzeczywistej) Wp nawet przy użyciu najbardziej starannie wykonanego układu pomiarowego. Pomiar jest więc zawsze obarczony pewnym błędem. Wartość tego błędu można wyrazić liczbowo jako błąd bezwzględny A lub błąd względny 5. Błąd bezwzględny jest różnicą pomiędzy wartością mierzoną Ww i wartością poprawną Wp. Błąd bezwzględny wyraża się w tych samych jednostkach, co wielkość mierzoną. Liczba określająca błąd bezwzględny może być dodatnia (znak +) lub ujemna (znak —). Często większe znaczenie dla oceny przydatności wyników pomiarowych ma błąd względny. Błąd względny jest to stosunek wartości błędu bezwzględnego do wartości poprawnej. Wyraża się go w postaci ułamka lub w procentach. Przykład: wskazania manometru o zakresie pomiarowym od 0 do 30 kG/cm2 wykazują przy wartości ciśnienia Wp= 5 kG/cm2 błąd bezwzględny A= +0,1 kG/cm2, dla Wp= 25 kG/cm2 A=+0,15 kG/cm2. W pierwszym przypadku błąd względny wynosi. Z przykładu widać, że wzrost błędu bezwzględnego nie musi spowodować wzrostu błędu względnego, jeżeli równocześnie zmieniła się wartość poprawna. Jeżeli znany jest błąd bezwzględny pomiaru dla danej wartości poprawnej, to można łatwo obliczyć poprawkę p, którą należy dodać algebraicznie do wartości mierzonej, aby otrzymać wartość poprawną wielkości mierzonej:

Tags: ,

Comments are closed.